Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og persondataforordningen

Privatlivspolitik for Mind your Mind

Dato: 25-05-2018

DIN DATABESKYTTELSE BLIVER TAGET ALVORLIGT

Jeg har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for min behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan jeg behandler dine persondata.

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Dataansvarlig:

Mind your Mind er dataansvarlig for følgende hjemmesider:

mindyourmind.dk
thehandsonway.com – HOW – The Hands On Way To Improve

Kontaktoplysninger:

Mind your Mind
CVR-nr. 35995498
Høyensgade 30, 2100 København Ø

Tina Brøndum Kristjánsson
+45 24803585
tbk@mindyourmind.dk

DATABEHANDLINGEN

Databehandling sker på et oplyst grundlag

Senest på tidspunktet for afgivelse af dine persondata vil jeg oplyse dig om, hvilke data jeg behandler om dig, og med hvilket formål, jeg foretager behandlingen. Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor en række gængse dataindsamlinger og formål er beskrevet, eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen.

Data jeg behandler om dig

Min behandling af dine persondata sker for at give en bedre service til dig og sikre kvaliteten af de produkter og tjenester, som jeg udbyder til dig.

Data kan blive indsamlet og behandlet af mig i forbindelse med følgende kontakt med mig:

Brug af min hjemmeside
Henvendelser til mig pr. mail, telefon eller pr. alm. brev
Køb via thehandsonway.com og levering af varen
Henvendelser til mig via kontaktformular

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:
Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail:
Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger
Samtykke til nyhedsbreve
Persondata, herunder kontaktoplysninger, i mails til min medarbejdere

Formålet med behandling af dine persondata

Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Sådanne formål kan indbefatte:

Behandling af dit køb og levering af min ydelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
Administration af din relation til mig (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b eller f)
Drift og optimering af min hjemmeside (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra c)
Kundeservice og generel kommunikation med mig (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b, c eller f)
Udsendelse af nyhedsbreve (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

Udelukkende behandling af relevante data

Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet ovenfor. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og min behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden jeg foretager behandling af dine persondata, foretager jeg en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles.

Udelukkende behandling af nødvendige data

Min behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retslige- eller kontraktuelle forpligtelser.

Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

Persondata, som jeg behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så jeg sikrer, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende.

Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, jeg har indhentet om dig, kan du henvende dig til Tina Brøndum Kristjansson (tbk@mindyourmind.dk)

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Sletning af unødvendige persondata

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet.

Jeg opbevarer dine oplysninger indtil formålet ikke længere er til stede, hvorefter jeg sletter eller anonymiserer persondata.

Udsendelse af nyhedsbreve

Hvis du har samtykket i at modtage nyhedsbreve, vil jeg opbevare dine oplysninger, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet. Er der tale om fremsendelse af enkeltstående materiale, opbevarer jeg dine oplyser indtil der ikke længere er et formål med opbevaringen, eller i henhold til det konkrete samtykke.

Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag

Jeg behandler kun persondata om dig efter forud angivne formål. Inden jeg foretager behandlingen, indhenter jeg dit samtykke eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag.

Jeg oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor du nedenfor kan finde grundlaget for en række forskellige behandlinger.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Har du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage, kan du henvende dig til tbk@mindyourmind.dk.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til mig, vil jeg ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre jeg er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil (fx i henhold til bogføringsloven).

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Andre grundlag end samtykke for min behandling af dine oplysninger

Ved brug af min hjemmeside, bliver du bedt om at acceptere nærværende privatlivspolitik via pop-up på den pågældende side.

Se også afsnittet nedenfor om cookies.

Henvendelser til mig pr. mail, telefon, kontaktformular på hjemmeside eller pr. alm. brev

Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til mig sker på dit eget initiativ. Hvis der sker indsamling af dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse, vil du modtage en mail med henvisning til nærværende privatlivspolitik.

Beskyttelse af persondata

Min behandling af persondata foregår efter regler, jeg internt har fastlagt. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata. Således vil jeg behandle dine persondata på en måde, hvorved det undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

For at undgå datatab tager jeg løbende backup af min datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies

Denne hjemmeside anvender ikke cookies.

Videregivelse af persondata

Jeg videregiver kun dine persondata til offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det.

Herudover kan jeg overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

Eksterne IT-leverandører
Min samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, fx transport og levering, til dig på vegne af mig
Revisorer, advokater og andre rådgivere

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig her tbk@mindyourmind.dk.

o Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

o Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

o Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

o Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

o Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

o Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Scroll til toppen